චීනයේ කුන්මින් නිදහස් වෙළඳ කලාපයෙන් භාෂා රැසක නිල වෙබ් අඩවියක්

චීනයේ කුන්මිං නියමු නිදහස් වෙළඳ කලාපය චීන, ඉංග්‍රීසි, ලාඕ සහ මියන්මාර භාෂාවෙන්ගෙන් නිල වෙබ් අඩවියක් දියත් කර තිබේ.  https://ftztime.kunming.cn ලෙස හැඳින්වෙන මෙම වෙබ් අඩවිය කුන්මිං...