නිතීවිරෝධීව මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු කළ දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට

ඇල්පිටිය මැතිවරණ පැමිණිලි සම්බන්ධිකරණ ඒකකයේ සහකාර තේරීම්භාර නිලධාරිවරයා හා ⁣පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභා ජන්ද විමසීමට අදාලව ප්‍රදේශයේ සංචාරය කරමින් සිටියදී නිතීවිරෝධී ලෙස මැතිවරණ...