රංජන් රාමනායක උසස්පෙළ විෂයන් 2ක් සමත්

මෙවර උසස්පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා ඉන් විශයන් දෙකක් සමත්ව තිබේ. උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය S සාමාර්ථ දෙකක්...