පළාත් රැසකට අදත් ගිගුරුම් සහිත තද වැසි

දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ දැනට පවතින වැසි තත්ත්වය නිරිතදිග මෝසම් කාලගුණ තත්ත්වයන් දිවයින හරහා ස්ථාපිතව ඇති බැවින්  ඉදිරි දින කිහිපයේදීත් වැසි පවතිනු ඇතැයි අපේ්ක්ෂා කරන බව...