කොම්පඤ්ඤවීදිය ප‍්‍රධාන පෙළේ හෝටල්ගොඩනැගිල්ලකින් වැටී විදේශිකයකු මරුට

කොම්පඤ්ඤවීදිය ප‍්‍රධාන පෙළේ හෝටල් ගොඩනැගිල්ලක 33 වැනි මහලින් වැටී  විදේශිකයකු මරැට. කොම්පඤ්ඤවීදිය යුනියන් පෙදෙසේ ප‍්‍රධාන පෙළේ හෝටල් ගොඩනැගිල්ලක 33 වැනි මහලින් වැටී  විදේශිකයකු අද (11)...