මොනවද මේ Body Bags

මොනවද මේ මෘතශරීර බහාලුම් Body bags  කියන්නේ. ඉන් ඇති ප්‍රයෝජනය කුමක්ද. ඒවා භාවිතා කරනු ලබනුයේ කුමක් සඳහාද. මෙම අවදියේදී දැඩි කුතුහලයට ලක් වුනු, හැම දෙනාම...