“ටයිම්ස්” සඟරාවේ මෙවර වසරේ පුද්ගලයා ග්‍රේටා තන්බර්ග්

"ටයිම්ස්" සඟරාවේ මෙවර වසරේ පුද්ගලයා ලෙස ස්වීඩනයේ 16 හැවිරිදි ග්‍රේටා තන්බර්ග් තේරීපත් වේ. 16 හැවිරිදි ග්‍රේටා තන්බර්ග් දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ක්‍රියාකාරිනියකය, මෙවර ටයිම් සඟරාවේ වසරේ...