කොරෝනා වෛරසයේ රෝග ලක්ෂණ මොනවා ද?

කොරෝනා  වෛරසය මගින් ඇතිවනුයේ, ශ්වසන රෝගී තත්ත්වයකි. එය උණ රෝගී තත්ත්වයකින් ආරම්භ වන අතර පසුව වියළි කැස්සක් ඇති වේ. සතියකට පසු හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවක් ඇති...