නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කරා රැගෙන යද්දී රියඳුරාගේ බෙල්ල මිරිකා බැස යාමට උත්සාහ කරයි

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කරා රැගෙන යද්දී රියඳුරාගේ බෙල්ල මිරිකා බැස යාමට උත්සාහ කරයි. නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කරා පුද්ගලයන් රැගෙන යද්දී බස්රථයේ රියඳුරාගේ බෙල්ල මිරිකා තර්ජනය කර බස්...