කැලණි විහාරයේ දායක සභා සභාපති ධුරයෙන් අගමැති ඉවත් කිරීමට අනුමැතිය

කැලණිය රජමහා විහාරයේ දායක සභාවේ සභාපති ධුරයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉවත් කිරීමට එහි දායක සභාවේ බහුතර අනුමැතිය හිමිව තිබේ. ඒ සදහා අද පස්වරුවේ අනුමැතිය...