ජනපතිගෙන් අලංකරණ කටයුතුවල නිරතවී සිටින තරුණ තරුණියන්ට පැසසුම්

රට පුරා ඇති බැමි සහ තාප්පවල විවිධ වර්ගයේ පෝස්ටර් අලවා අපිරිසිදු කර තිබු ස්ථාන පිරිසිදු කර අලංකාර කරන තරුණ පරපුර වෙනුවෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා...