තරුණ නායකත්වයකට ක්‍රියාකරන්න අවස්ථාව ලබාදීම මගේ අරමුණයි- රනිල් වික්‍රමසිංහ

ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තුවක් තුළින් තරුණ නායකත්වයකට ක්‍රියාකරන්න අවස්ථාව ලබාදීම තම අරමුණ බව එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (14) ගාල්ලේ දි පැවසීය. “ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තුවක් තුළින් තරුණ...