සිය දරුවන් පාසැල් නොයවන ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥ යුවල

උභයජීවී විශේෂඥ මෙන්ඩිස් වික්‍රමසිංහ දැනටමත් නව ජීවින් විශේෂ 26ක් ලෝකයට හඳුන්වා දුන් සුවිශේෂී විද්‍යාඥ පවුලක් ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වේ. ඔවුහු තවත් නව ජීව විශේෂ 100ක්...