හංවැල්ලේ ගැටුමකින් තිදෙනෙකු තුවාල ලබා තවත් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

හංවැල්ල පරණ පාරේ ඉන්ධන පිරවුම් හලක් තුළදී එහි සේවයන් තවත් පිරිසක් සමඟ ඊයේ (11) ඇති වූ ගැටුමකින්  පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු තුවාල ලබා  තවත් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත්...