සැමියාගේ පිහි පහරින් දෙදරු මව මරුට

කෑගල්ල  මහාධිකරණය  ඉදිපිටදී   සැමියාගේ  පිහි පහරින් බිරිද  (30) මිය ගොස් ඇතැයි  පොලීසිය කියයි. කෑගල්ල මහාධිකරණයේ විභාග වෙමින් පවතින නඩුවකට බිරිද   පැමිණෙමින්  සිටියදී අධිකරණය ආසන්නයේදී මෙය...