සෝමාලියානු සාම ක්‍රියාකාරිනිය මරා දමයි

සෝමාලියාවෙි සිවිල් යුද්ධය නතර කිරීමට ඡීවිත පරිත්‍යාගයෙන් වැඩ කල පවුලකට අයත් අල්මාස් එල්මාන් ( Almas Elman ) නොවැමිබර් 21 වැනි දින මොගඩිෂු අධි ආරක්ෂිත ගුවන්...