ජනපතිගේ නම කියා බියගන්වනවානම් පොලීසියට කියන්න

ජනාධිපතිගේ නාමය භාවිතා කරමින් යම් පුද්ගලයන් පිරිසක් සිදුකරන වංචනික ක්‍රියාවන් පිළිබඳව  වාර්තා වී ඇතිබව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ හා ජනාධිපති...