අධිවේගි මාර්ගයේ බස් ගාස්තු අද සිට අඩුවෙයි

දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගයේ බස් ගාස්තු අද (23) සිට අඩු  කෙරෙනවා. ඒ, එළඹෙන උත්සව සමය සැලකිල්ලට ගනිමින්.  ඒ අනුව මාතර සිට මීගමුව දක්වාත් ගාල්ල සිට මීගමුව...