පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තු 4 දා

05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තු මස 4 වැනිදා පැවැත්වෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සිංහල මාධ්‍ය සිසුන් 255529 දෙනකු සහ දෙමළ මාධ්‍ය...