රන්ජන්ගේ දුරකථන ඇමතුම්වල හඬපට ඇතුළත් එක් සංයුක්ත තැටියක් පාර්ලිමේන්තුවට

ආන්දෝලනාත්මක සිය දුරකථන ඇමතුම්වල හඬපට ඇතුළත් එක් සංයුක්ත තැටියක් පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර රන්ජන් රාමනායක පාර්ලිමේන්තුවේ හැන්සාඩ් කාර්යාලයට භාර දී  තිබෙනවා.   ආන්දෝලනාත්මක සිය දුරකථන සංවාදවල හඬපට...