රට තුළ නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යාමට ත්‍රිවිධ හමුදාවට අවසර දී විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත්කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නීතිය හා සාමය රකින්න, ත්‍රිවිධ හමුදාවට වගකීම ලබාදීමට විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්. ශ්‍රී ලංකාව තුළ හා ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මුහුදු ප්‍රදේශ තුළත් නීතිය...