පන්සලට පල්ලියට ගොස් අනුශාසනා මත කටයුතු කරන්න-රනිල් වික‍්‍රමසිංහ

ඉදිරි මැතිවරණ ජයග‍්‍රහණය කිරීම වෙනුවෙන් සියලු පිරිස් ගමේ  පන්සලට පල්ලියට ගොස් මහා සංඝරත්නය ඇතුළු ආගමික නායකයින්ගේ අවවාද අනුශාසනා මත කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව එක්සත් ජාතික...