ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට පැය 24ක ජල කප්පාදුවක්

ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට (17) දිනයේ උදෑසන 8.00 සිට පැය 24ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි. ඒ අනුව,කටුනායක, පෑලියගොඩ, වත්තල, ජා...