පළාත් රැසකට අදත් ගිගුරුම් සහිත තද වැසි

දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ දැනට පවතින වැසි තත්ත්වය නිරිතදිග මෝසම් කාලගුණ තත්ත්වයන් දිවයින හරහා ස්ථාපිතව ඇති බැවින්  ඉදිරි දින කිහිපයේදීත් වැසි පවතිනු ඇතැයි අපේ්ක්ෂා කරන බව...

වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩි වීමක්

දිවයිනේ නිරිත දිග කොටසේ වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩි වීමක් ඉදිරි දින කිහිපයේ දී අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. සබරගමුව,වයඹ, බස්නාහිර සහ මධ්‍යම...