“හක්කපටස්” ආහාරයට ගත් ඇතින්නකගේ ඔබ නො ඇසූ ක්‍රියාවක්

ඇතින්නක් සිටගෙන සිටි ඉරියව්වෙන් ම මරණයට පත් වූ පුවතක් කේරළයෙන් වාර්තා වෙනවා. ඇය ඉතා ම දරුණු ආකාරයේ මරණයකට තමයි මුහුණ දී තිබුණේ. ඇය 'හක්කපටස්' සහිත...