දැඩියාව වැඩිම දියමන්ති නොවෙයි..?

දැඩියාව වැඩිම දියමන්ති නොවෙයි..? ලෝකයේ දැඩියාව (hardness) වැඩිම ඛණිජය දියමන්ති ලෙසයි අපි දන්නේ. ඔන්න මේ ජනේරුවේ ඊශ්‍රායලයෙන් අලුත් ඛණිජයක් සොයාගෙන තියෙනවා 'කාර්මෙල්ටාසයිට්' (Carmeltazite) කියලා. ඒකේ...