හෙට කැළණි පාලම අසල මාර්ගයේ විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක්

ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා පෙරහුරුවක් ලෙස හෙට, කැළණි පාලම අසල මාර්ගයේ රථවාහන කැළණි පාලම අබියස මහනුවර සිට කොළඹට රථවාහන ඇතුළුවන මංතීරු දෙකෙන් එකක ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා...